purmo

KORADO Radik Ventil Kompakt 11 прайс-лист


Наименование Вт цена, руб.
KORADO Radik VK11 300*400 266 2 640
KORADO Radik VK11 300*500 333 2 838
KORADO Radik VK11 300*600 399 3 090
KORADO Radik VK11 300*700 466 3 288
KORADO Radik VK11 300*800 532 3 474
KORADO Radik VK11 300*900 599 3 577
KORADO Radik VK11 300*1000 665 3 729
KORADO Radik VK11 300*1100 732 4 031
KORADO Radik VK11 300*1200 798 4 224
KORADO Radik VK11 300*1400 932 4 670
KORADO Radik VK11 300*1600 1065 5 115
KORADO Radik VK11 300*1800 1198 5 565
KORADO Radik VK11 300*2000 1331 6 011
KORADO Radik VK11 300*2300 1530 6 547
KORADO Radik VK11 300*2600 1730 7 161
KORADO Radik VK11 300*3000 1996 7 991
Наименование Вт цена, руб.
KORADO Radik VK11 400*400 342 2 888
KORADO Radik VK11 400*500 428 3 090
KORADO Radik VK11 400*600 513 3 234
KORADO Radik VK11 400*700 599 3 428
KORADO Radik VK11 400*800 684 3 626
KORADO Radik VK11 400*900 770 3 779
KORADO Radik VK11 400*1000 855 4 031
KORADO Radik VK11 400*1100 941 4 323
KORADO Radik VK11 400*1200 1027 4 571
KORADO Radik VK11 400*1400 1198 5 165
KORADO Radik VK11 400*1600 1369 5 561
KORADO Radik VK11 400*1800 1540 6 011
KORADO Radik VK11 400*2000 1711 6 411
KORADO Radik VK11 400*2300 1968 6 968
KORADO Radik VK11 400*2600 2224 7 619
KORADO Radik VK11 400*3000 2566 8 486
Наименование Вт цена, руб.
KORADO Radik VK11 500*400 418 3 140
KORADO Radik VK11 500*500 522 3 338
KORADO Radik VK11 500*600 627 3 523
KORADO Radik VK11 500*700 731 3 729
KORADO Radik VK11 500*800 835 3 927
KORADO Radik VK11 500*900 940 4 167
KORADO Radik VK11 500*1000 1044 4 373
KORADO Radik VK11 500*1100 1149 4 670
KORADO Radik VK11 500*1200 1253 4 917
KORADO Radik VK11 500*1400 1462 5 309
KORADO Radik VK11 500*1600 1671 5 763
KORADO Radik VK11 500*1800 1880 6 262
KORADO Radik VK11 500*2000 2089 6 708
KORADO Radik VK11 500*2300 2402 7 343
KORADO Radik VK11 500*2600 2715 7 995
KORADO Radik VK11 500*3000 3133 8 927
Наименование Вт цена, руб.
KORADO Radik VK11 600*400 494 3 338
KORADO Radik VK11 600*500 617 3 523
KORADO Radik VK11 600*600 741 3 729
KORADO Radik VK11 600*700 864 3 977
KORADO Radik VK11 600*800 988 4 224
KORADO Radik VK11 600*900 1111 4 526
KORADO Radik VK11 600*1000 1234 4 765
KORADO Radik VK11 600*1100 1358 5 115
KORADO Radik VK11 600*1200 1481 5 363
KORADO Radik VK11 600*1400 1728 5 907
KORADO Radik VK11 600*1600 1975 6 501
KORADO Radik VK11 600*1800 2222 7 141
KORADO Radik VK11 600*2000 2469 7 648
KORADO Radik VK11 600*2300 2839 8 490
KORADO Radik VK11 600*2600 3210 9 327
KORADO Radik VK11 600*3000 3703 10 371
Наименование Вт цена, руб.
KORADO Radik VK11 900*400 724 3 729
KORADO Radik VK11 900*500 905 4 072
KORADO Radik VK11 900*600 1086 4 526
KORADO Radik VK11 900*700 1267 5 016
KORADO Radik VK11 900*800 1448 5 412
KORADO Radik VK11 900*900 1629 5 813
KORADO Radik VK11 900*1000 1810 6 254
KORADO Radik VK11 900*1100 1991 6 646
KORADO Radik VK11 900*1200 2172 7 046
KORADO Radik VK11 900*1400 2534 7 887
KORADO Radik VK11 900*1600 2896 8 626
KORADO Radik VK11 900*1800 3258 9 500
KORADO Radik VK11 900*2000 3620 10 325
KORADO Radik VK11 900*2300 4163 11 555
KORADO Radik VK11 900*2600 4706 12 788
KORADO Radik VK11 900*3000 5430 14 434